Nauczanie zdalne (online)

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju

z dnia 18.02.2022 r.

w sprawie powrotu klas VI-VIII do nauczania stacjonarnego

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r.

poz. 367) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Od dnia 21.02.2022 r. uczniowie klas VI-VIII powracają do nauki stacjonarnej.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spopoplno.pl oraz

na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Z dniem 18.02.2022 r. traci moc Zarządzenie p.o. Dyrektora Szkoły nr 2/2022 z dnia

26.01.2022 r.

 

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->