Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

1.zapoznanie się z programem nauczania

2.Zapoznania z przysługującymi mu prawami

3.Higienicznych warunków uczenia się

4.Życzliwego traktowania

5.Opieki, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną

6.Swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów

7.Poszanowania jego godności i zachowania w tajemnicy jego problemów

8.Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i uroczystościach szkolnych

9.Wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania i uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi

10.Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach

11. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonego sposobu oceniania

12.Pomocy w przypadku trudności w nauce

13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnego toku nauczania

14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w porozumieniu z właściwym nauczycielem

15. działalności samorządowej oraz aktywności w innych organizacjach szkolnych

16. Egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego na ustalonych zasadach

17. Pomocy socjalnej w trudnej sytuacji materialnej

18. Przestrzegania zasady o maksymalnie jednym w ciągu dnia i trzech w ciągu tygodnia sprawdzianów

19. Poznania wyników sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od dnia ich przeprowadzenia

20. Indywidualnego trybu odrabiania zaległości w nauce po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności

21. Odwołania się od otrzymanej oceny, zgodnie z zasadami określanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać  postanowień zawartych w Statusie Szkoły
 2. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia
 3. Dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę podczas lekcji
 4. Starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych
 5. Przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych
 6. Dbać o zdrowie i higienę osobistą
 7. Nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych oraz wyjść  poza teren szkoły w charakterze reprezentacji
 8. Chronić przyrodę
 9. Dbać o mienie szkoły, kolegów innych osób oraz własne
 10. Naprawić wyrządzone przez siebie szkody
 11. Odnosić się z szacunkiem do kolegów,  nauczycieli, innych pracowników szkoły
 12. Przeciwstawiać się brutalności i wulgarności
 13. Godnie reprezentować szkolę, dbać o jej dobre imię
 14. Bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz tytoniu
 15. Przestrzegać regulaminów poszczególnych pomieszczeń szkolnych
 16. Zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, nosić obuwie zmienne
 17. Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
 18. Przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły wartościowych przedmiotów, takich jak: telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, sprzęt do słuchania muzyki i In.
 19. Sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego, dbać o przygotowanie Sali do lekcji oraz kontrolować jej stan po skończonych zajęciach
 20. Nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw
 21. Zwalniać się z lekcji wyłącznie za zgodą rodziców lub na wniosek nauczyciela
 22. Usprawiedliwiać każdą nieobecność, zgodnie z określonymi zasadami
Załączniki:
Pobierz plik (prawa ucznia 1.doc)PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA[ ]27 kB

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->