Ogłoszenia

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny W ramach projektu ,,Razem” zapraszamy uczniów na wyjazdy edukacyjno - integracyjne oraz zajęcia w czasie ,,Integracyjnych sobót”.

Uczniowie klas 1-4 wezmą udział w jednodniowych wyjazdach.

Uczniowie klas 5-8 wezmą udział w wyjazdach trzydniowych.

,,Integracyjne soboty” (dwa spotkania) – dla uczniów klas 1-8.

Plan dnia: Zajęcia sportowe, artystyczne i przyrodnicze. Zajęcia integracyjne z animatorami.

Wyjazd edukacyjno- integracyjny klas 5-8

Miejsce wyjazdu: Świeradów Zdrój.

Czas trwania wycieczki: 3 dni.

Plan wyjazdu: Warsztaty dla uczniów: 1. profilaktyczne (rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposoby radzenia sobie ze stresem). 2. muzyczno-ruchowe (rozładowywanie emocji, współpraca w grupie, poprawa kondycji ruchowej, relaks i odprężenie, czerpanie radości ze wspólnej zabawy). 3. plastyczne (rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposoby radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność).

Wycieczki: 1. Wycieczka na Zajęcznik – ścieżka edukacyjna ,,Las Gór Izerskich”. 2. Wycieczka na starą skocznię narciarską – ścieżka edukacyjna ,,Przygoda w górach”, 3. Spacer po centrum uzdrowiska.

Wyjazd edukacyjno- integracyjny klas 1-4

Miejsce wyjazdu: Świeradów Zdrój. Czas trwania wycieczki: 1 dzień. Plan wyjazdu: 1. Wycieczka na Zajęcznik – ścieżka edukacyjna ,,Las Gór Izerskich”. 2. Spacer w koronach drzew ścieżką w chmurach – Wieża widokowa SKY WALK. Wspólne zabawy i posiłek.

 

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie ,,Razem”.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Jeśli jesteś uczniem/ uczennicą klas 1-4, w ramach projektu ,,Razem” zaprosimy Cię na jednodniowy wyjazd edukacyjno- integracyjny do Świeradowa Zdroju. W czasie wyjazdu zabierzemy Cię na wycieczkę na Zajęcznik (ścieżka edukacyjna ,,Las Gór Izerskich) oraz spacer w koronach drzew ścieżką w chmurach (wieża widokowa SKY WALK). Dzień zakończymy wspólną zabawą i posiłkiem. Zorganizujemy dla Ciebie dwie integracyjne soboty, w czasie których weźmiesz udział w zajęciach sportowych, artystycznych i przyrodniczych oraz zajęciach integracyjnych z animatorami.

Pamiętaj! Żeby wziąć udział w projekcie, musisz zapisać się na wszystkie zajęcia.

Jeśli jesteś uczniem/ uczennicą klas 5-8, w ramach projektu ,,Razem” zaprosimy Cię na trzydniowy wyjazd edukacyjno- integracyjny. W czasie wyjazdu zabierzemy Cię na wycieczkę na Zajęcznik (ścieżka edukacyjna ,,Las Gór Izerskich), wycieczkę na starą skocznię narciarską (ścieżka edukacyjna ,,Przygoda w górach”) oraz spacer po centrum uzdrowiska. Zaprosimy Cię na warsztaty profilaktyczne, muzyczno- ruchowe i plastyczne. Zorganizujemy dla Ciebie dwie integracyjne soboty, w czasie których weźmiesz udział w zajęciach sportowych, artystycznych i przyrodniczych oraz zajęciach integracyjnych z animatorami. Pamiętaj! Żeby wziąć udział w projekcie, musisz zapisać się na wszystkie zajęcia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym dniach:

- od 20 grudnia do 22 grudnia 2021 roku;

- od 3 stycznia do 5 stycznia i  8 stycznia 2022 roku;

organizuje się  zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym planem lekcji z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie szkoły zamieszczony jest Regulamin pracy szkoły na czas nauki zdalnej.

W czasie zawieszenia zajęć w szkole dyrektor na podstawie pisemnego Wniosku rodziców organizuje:

- zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie  - w tych dniach stołówka szkolna nie wydaje obiadów;

- zajęcia rewalidacji oraz zajęcia w grupie do 5 uczniów dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach organizowanych zdalnie.

Zajęcia rewalidacji i zajęcia organizowane w grupie, dla uczniów których rodzice nie wnioskują

o organizację zajęć na terenie szkoły w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem realizowane będą

w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wnioski (do pobrania na stronie szkoły z zakładce Nauczanie zdalne ) proszę składać w sekretariacie szkoły do 17.12.2021 r.

Oddział przedszkolny  pracuje bez zmian.                                 

Informujemy, że dnia 24.12.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi oddziału przedszkolnego i szkoły w Opolnie Zdroju na podstawie zarządzenia nr 22/2021 p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25.12.2021 r.

W związku z powyższym w dniu 24.12.2021 r. oddział przedszkolny będzie nieczynny.

Zarządzenie w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc[ ]20 kB

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju

z dnia 09.12.2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach szkolnych

Szkoły w im. Polskiego Czerwonego Krzyża

W Opolnie Zdroju ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w okresie od 09.12.2021 r. do dnia

17.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie

zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w

oddziałach przedszkolnych 5-6 latków i 3-4 latków Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie

Zdroju są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spopoplno.pl oraz

na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 19/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju

z dnia 09.11.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach szkolnych Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach: IV, VII, VIII Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w okresie od 09.11.2021 r. do dnia 15.11.2021 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły w tych oddziałach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.spopolno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

Małgorzata Kostuch-Urbańska

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->