REKRUTACJA

 

 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

 

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z zamieszczonym w załączniku harmonogramem. Harmonogram zawieszony jest także na tablicach ogłoszeń w budynku szkolnym i przedszkolnym

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do klasy I :

1)    „Karta zgłoszenia” – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (do pobrania na stronie szkoły)

2)    „Wniosek” – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; (do pobrania na stronie szkoły)

3)    inne dokumenty dołączone do „Karty Zgłoszenia” lub „Wniosku”:

·          Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

·          Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

4)    inne dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów.

 HARMONOGRAMY REKRUTACJI W ZAŁACZNIKACH

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego :

1)    „Wniosek o przyjęcie dziecka” – dla nowych dzieci;  (do pobrania na stronie szkoły)

2)    Inne dokumenty dołączone do Wniosku odpowiednio:

a.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

b.     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c.     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

d.     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

e.     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3) Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

4) W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do oddziału przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym  powinni złożyć w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji deklarację o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w następnym roku szkolnym .

 Podstawa prawna :

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Bogatynia

ZARZĄDZENIE Nr 10/2021

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->