Zebrania z rodzicami w szkole

V Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

 

Godziny zebrań z rodzicami ustalają wychowawcy klas i informują rodziców na co najmniej 3 dni  przed planowanym spotkaniem.

 

6-7 września 2023 r. – spotkanie rodziców klas I-VIII z wychowawcami – sprawy organizacyjne

13  września 2023 r. – spotkanie dyrektora szkoły z radą rodziców

18-29 września 2023 r.  (termin ustala wychowawca) – spotkanie wychowawcy z rodzicami klasy I (organizacja pasowania na ucznia)

20.09.2023  r. – spotkanie rodziców klasy VIII z wychowawcą i dyrektorem szkoły w sprawie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Październik – spotkanie dla rodziców ze specjalistą  na temat: Hejt, cyberprzemoc, uzależnienie od telefonów, komputerów

03-05.01.2024 r. – spotkanie śródroczne rodziców klas I-VIII z wychowawcami – poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych na I półrocze, sprawy organizacyjne

14-16.02.2024 r. – spotkanie półroczne rodziców klas I-VIII – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Marzec – spotkanie rodziców ze specjalistami na temat "Co robić, aby dziecko mnie słuchało"

14-17.05. 2024 r. – spotkanie rodziców klas I-VIII – poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych na zakończenie roku, sprawy organizacyjne.

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uczestniczenia w ogólnych zebraniach z wychowawcami.

 

 Harmonogram spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym

 

29.08.2023r. - spotkanie ogólne z rodzicami dzieci przedszkolnych

25.01.2024r. - spotkanie śródroczne rodziców dzieci przedszkolnych

24.04.2024r. - spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich - wręczenie gotowości szkolnych

 

22.05.2024r. – spotkanie końcoworoczne z rodzicami dzieci przedszkolnych

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->