Biblioteka

Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. A. Puszkin

            GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI ROK SZKOLNY 2022/2023

 

          

PONIEDZIA-ŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

   8:45- 9:45 11:30-12:30

 

7:45- 8:45

 

12:20- 12:40

13:30- 14:10

 

 

         

 

 

Pod kierunkiem mgr Sylwii Bochno-Opanowskiej oraz Wandy Rajskiej działa biblioteka szkolna, której  księgozbiór liczy  6819 woluminów. Biblioteka wyposażona jest w jedno  stanowisko komputerowe ze stałym łączem internetowym, jest w niej wydzielony kącik  czytelniczy. Biblioteka posiada bogaty zestaw czasopism.

Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz

udostępnia swe zbiory absolwentom i rodzicom uczniów.

Obok głównej funkcji – gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji,  biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne, wystawy książek,  uroczystości  kulturalne.

 

Wraz z Klubem Miłośników Książek biblioteka prowadzi cyklicznie gazetki tematyczne z zakresu literatury, sztuki, języka oraz ważnych wydarzeń kulturalnych. Współuczestniczy w organizowaniu ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych.

 

 Stałe uroczystości i wydarzenia organizowane przez bibliotekę szkolną:

 

Październik -  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Listopad – Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

 

Marzec -  Pasowanie na czytelnika

 

Kwiecień – Święto Książki

 

PROŚBA KSIĄŻKI

 

 1. Bierz mnie do czystych rąk.
 2.   Obłóż mnie przed czytaniem.
 3. Nie zaginaj rogów kartek.
 4. Używaj zakładek.
 5. Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
 6. Nie zwijaj mnie w rulon.
 7. Nie pisz i nie rysuj po mnie.
 8. Nie czytaj  mnie w pozycji leżącej.
 9. Nie czytaj przy słabym świetle.
 10. Przy czytaniu zachowaj właściwą postawę.
 11.  Po przeczytaniu oddaj mnie do biblioteki.

DZIĘKUJĘ

                                                 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mają prawo do bezpłatnego korzystania: uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Inne osoby mogą korzystać z biblioteki za zgodą dyrektora szkoły oraz za zwrotną kaucją równą wartości wypożyczonych dzieł.

2. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenie.

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki oraz dwa czasopisma na okres dwóch tygodni. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią innych zamówień, nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć czas korzystania.

5. Książki z księgozbioru podręcznego oraz materiały ze zbiorów specjalnych udostępniane są na miejscu.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

8. W stosunku do uczniów przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary (upomnienie pisemne bibliotekarza lub dyrektora szkoły, 5-10 punktów ujemnych z zachowania).

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki, czasopisma i inne wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki.

11. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów. Wykaz nazwisk uczniów lub pracowników szkoły, którzy nie dokonali zwrotu pobranych materiałów nauczyciel bibliotekarz przekazuje dyrektorowi szkoły, który podejmuje stosowne działania umożliwiające szybki zwrot wypożyczonych książek.

12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

13. Wyróżniającym się czytelnikom przyznawane są dyplomy, a dla czytelników o dużej aktywności czytelniczej nagrody książkowe.

14. W bibliotece czytelników obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

15. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia biblioteki i kulturalnego zachowania.

16. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->