Świetlica

W roku szkolnym 2023/2024 

świetlica szkolna czynna jest w godzinach  8:00 -15:05

 

Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawują wychowawcy: mgr Ewelina Jackowska , mgr Agnieszka Purzycka, mgr Łabędź Marek, mgr Sowińska Leokadia, mgr Sylwia Remian, mgr Dorota Cichowicz, mgr Aleksandra Kawecka-Molka

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych, (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas według własnego uznania, zjeść posiłek, czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

            Świetlica pracuje w oparciu o plan roczny i plany miesięczne opracowane  zgodnie ze  szkolnym programem wychowawczym, planem rozwoju szkoły, kalendarzem roku szkolnego ,  kalendarzem uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych na bieżący rok, programem własnym  profilaktyczno-wychowawczym „Świetlica przyjazna dziecku” oraz programem własnym „Mały ratowniczek”.


 

            Główne cele pracy wychowawczej i dydaktycznej świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 to:

- stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności interpersonalnych oraz integracji w grupie,

- stwarzanie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez różne formy działalności oraz aktywności intelektualnej i praktycznej,

- wdrażanie wychowanków do zachowania bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach,

- wyrabianie u wychowanków nawyków kulturalnego zachowania oraz dbania o swoje zdrowie,

- kształtowanie wrażliwości na problemy otaczającego środowiska,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym i wychowawczym uczniów,

- utrwalanie i pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole

- dbanie o estetykę i czystość  wokół siebie.

 

Założenia organizacyjne

1)      Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-II, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym i uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.

2)      Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły  na podstawie karty zgłoszenia.

3)      Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic ( opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.

4)      Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy  świetlicy.

5)      Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

6)      Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).

7)      Za rzeczy, które przynoszone są przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8)      Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.

9)  W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odebrania dziecka, rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są zawiadomić świetlicę poprzez sekretariat szkoły ( nr tel. 75 77 38 329)

10)  W przypadku nieodebrania dziecka do godz.15.15 i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami ) wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który ma prawo wezwać policję lub powiadomić sąd rodzinny.

11)  Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).

12)  Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa również na ocenę z zachowania.

 

 

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1.Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.

2.Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.

3.Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

4.Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

5.Poszanowania wyposażenia świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.

2.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

4.Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

5.Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->