Świetlica

W roku szkolnym 2018/2019 

świetlica szkolna czynna jest w godzinach  8:00 -15;05

Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawują wychowawcy: mgr Wanda Rajska,  inż. Anna Opiatowska, mgr Sylwia Bochno-Opanowska, mgr Agnieszka Purzycka, mgr Danuta Tomczuk, mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas według własnego uznania, zjeść posiłek, czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

            Świetlicy pracuje w oparciu o plan roczny i plany miesięczne opracowane w oparciu o szkolny program wychowawczy, plan rozwoju szkoły, kalendarz roku szkolnego i imprez na bieżący rok, programu własnego  profilaktyczno-wychowawczego „Świetlica przyjazna dziecku” oraz programu własnego „Mały ratowniczek”.


 

            Główne cele pracy wychowawczej i dydaktycznej świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 to:

- stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności interpersonalnych oraz integracji w grupie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na adaptację dzieci przedszkolnych i 6-ciolatków,

- stwarzanie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez różne formy działalności oraz aktywności intelektualnej i praktycznej,

- wdrażanie wychowanków do zachowania bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach,

- wyrabianie u wychowanków nawyków kulturalnego zachowania oraz dbania o swoje zdrowie,

- kształtowanie wrażliwości na problemy otaczającego środowiska,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym i wychowawczym uczniów,

- utrwalanie i pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole

- dbanie o estetykę i czystość  wokół siebie.

 

Założenia organizacyjne

1)      Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas „0”-III, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym i uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.

2)      Na wniosek rodzica do świetlicy mogą być zakwalifikowane dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy młodszej, dojeżdżające do szkoły autobusem lub w przypadku, gdy obydwoje rodziców pracuje.

3)      Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły  na podstawie karty zgłoszenia.

4)      Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic ( opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.

5)      Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy.

6)      Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

7)      Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).

8)      Za rzeczy, które przynoszone są przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

9)      Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.

10)  W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odebrania dziecka, rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są zawiadomić świetlicę poprzez sekretariat szkoły ( nr tel. 77 7538329)

11)  W przypadku nieodebrania dziecka do godz.15.30 i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami ) wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który ma prawo wezwać policję lub powiadomić sąd rodzinny.

12)  Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).

13)  8.Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

 

 

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1.Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.

2.Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.

3.Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

4.Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

5.Poszanowania wyposażenia świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.

2.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

4.Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

5.Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->