O Nas

 

Wizja szkoły:

Człowiek żyjący w zgodzie ze sobą i z otaczającym go światem.

Misja szkoły:

Szkoła stwarza warunki do myślenia, wyzwala aktywność, umożliwia uczniowi świadomy i aktywny wpływ na podnoszenie własnego rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz społeczno-moralnego.

 

  

 

Jesteśmy najmniejszą szkołą Miasta i Gminy Bogatynia i jest to niewątpliwie naszym  atutem. Panuje u nas atmosfera niemal rodzinna, a nasi uczniowie czują się tu bezpiecznie i komfortowo. Budynki szkoły i przedszkola są niewielkie, ale dobrze wyposażone gabinety, kolorowe korytarze, przestrzeń i zieleń wokół sprzyjają nauce, dobremu samopoczuciu i zabawie.Naszą szkołę już od najmłodszych lat poznają przedszkolaki, ponieważ aktywnie uczestniczą w licznych imprezach okolicznościowych organizowanych przez naszych uczniów i nauczycieli. Realizujemy w szkole i oddziale przedszkolnym program „Śmiało do szkoły”, dzięki któremu dzieci z zerówki mają m.in. możliwość poznania swojej przyszłej wychowawczyni oraz uczestniczenia w zajęciach motoryczno-zdrowotnych na Sali gimnastycznej. W momencie rozpoczęcia nauki w szkole nauczyciele bardzo szybko poznają uczniów, a uczniowie nas. Łatwo nawiązujemy również kontakt z rodzicami, którzy aktywnie włączają  się w życie klasy i szkoły. Dodatkową pomocą jest funkcjonujący w szkole e-dziennik. Każdy uczeń traktowany jest podmiotowo, dlatego że klasy są nieliczne, a kontakt z dzieckiem jest ułatwiony – wręcz indywidualny.Szkoła nosi imię Polskiego Czerwonego Krzyża, co zobowiązuje nas do szerzenia idei czerwonokrzyskich, dlatego też uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach „Mały ratowniczek”, gdzie uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz „Klubu wiewiórka” – mającego na celu m.in. dbanie o higienę osobistą i zdrowie, natomiast uczniowie klas IV-VI w zajęciach „Nasza pierwsza pomoc”. Od 1994r. Szkolne Koło PCK zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce na szczeblu gminnym i powiatowym w ogólnopolskim konkursie „O najlepiej pracujące SK PCK”. Członkowie koła wraz z opiekunem współpracują z wieloma instytucjami działającymi na rzecz drugiego człowieka.

Mamy ogromne osiągnięcia w dziedzinie turystyki, krajoznawstwa i ekologii. Przedszkolaki realizują program „Mali strażnicy przyrody”, a od klas najmłodszych wszyscy uczniowie biorą udział w obowiązkowych zajęciach z edukacji ekologicznej.Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia, dlatego przez cały rok wszyscy uczniowie piją mleko, a uczniowie klas I – III objęci są programem „Owoce w szkole”.

            Dbamy o kondycję fizyczną – bierzemy udział w licznych zawodach sportowych, Marszach na Orientację, Marszach Integracyjnych, Rajdach Młodzieży Szkolnej. Mamy ogromne sukcesy w konkursach sportowych, artystycznych oraz  turystyczno- przyrodniczych i ekologicznych na wszystkich szczeblach.

Kładziemy nacisk na rozwój samorządności uczniowskiej, włączając uczniów w akcje charytatywne, prowadzenie imprez szkolnych oraz zachęcając do współpracy z różnymi instytucjami na terenie gminy i powiatu. Organizujemy okolicznościowe wyjazdy do szpitala w Bogatyni, gdzie nasi uczniowie obdarowują upominkami małych pacjentów.

W Bogatyńskim Ośrodku Kultury często uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, imprezach kulturalnych i akcjach charytatywnych. Natomiast nasi niepełnosprawni wychowankowie biorą udział w zajęciach organizowanych w Sali Doświadczania Świata w BOK.

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który służy pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno uczniom jak i rodzicom. Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bogatyni, którzy służą doradztwem nie tylko w poradni, ale również raz w miesiącu przyjeżdżają do szkoły.

Od 2006r. nasze przedszkole współpracuje z czeskim przedszkolem w Hradku i przedszkolem w Olbersdorfie.

Od wielu lat współpracujemy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem i Klubem Honorowych Dawców Krwi. Zaprzyjaźnieni jesteśmy również z Domem Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju.

            Jesteśmy uczestnikami programu „Cyfrowa Szkoła”, każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu, a gabinety przedmiotowe w tablice interaktywne. Sprzęt ten pozwala na prowadzenie bardzo ciekawych lekcji, które aktywizują uczniów do działania.    

          Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych w tym m.in. koło taneczne, koło muzyczne, koło plastyczne, SKS, koło artystyczne, koło krajoznawczo- turystyczne, SK PCK, podczas których dzieci rozwijają nie tylko swoje talenty, ale również w aktywny sposób spędzają wolny czas. Każdego roku klasa II w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu, jeździ na basen.

Od stycznia 2014r. do czerwca 2015r. realizujemy projekt "Wiem więcej - mogę więcej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest wyrównywanie różnic pomiędzy obszarem wiejskim, a obszarem miejskim pod względem dostępności do różnych form edukacji dla uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu prowadzonych jest 7 kół zainteresowań (plastyczno-techniczne, artystyczne z elementami cyrkowymi, informatyczno-matematyczne, przyrodnicze, sportowe oraz j. niemieckiego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z socjoterapii oraz zajęcia logopedyczne. Szkoła otrzymała także liczne pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczestniczące w zajęciach mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania pasji.

            Realizujemy program współfinansowany przez Ministerstwo Sporu i Turystyki „Mały Mistrz”, który ma na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych najmłodszych uczniów.

            Jest to zaledwie część działań prowadzonych w naszej szkole. Z pozostałymi można zapoznać się na stronie internetowej www.spopolno.pl.- do czego serdecznie zachęcamy!


Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->