Plan pracy szkoły

Roczny Plan Pracy

Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża

 w Opolnie Zdroju

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)   

Plan opracowany został w oparciu o:

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
  2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2023/2024.
  3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju
  4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 

1.      Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

3.      Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4.      Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

5.      Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6.      Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7.      Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8.      Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9.      Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10.  Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 

a)    w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:

-        Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

 

 

b)      w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)

-        Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

 

c)    w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia:

-        Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

Spis treści zawartych w planie. 

  1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
  2. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024.
  3. Harmonogram dni wolnych od zajęć.
  4. Harmonogram spotkań z rodzicami
  5. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI  SZKOŁY

 

Zarządzanie i organizacja

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami i kwalifikacjami

Dyrektor szkoły

wrzesień

 

2.

Przydzielenie opiekunów nauczycielom rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego oraz mentora nauczycielowi rozpoczynającemu przygotowanie do zawodu

Dyrektor szkoły

wrzesień

3.

Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”.

Dyrektor szkoły

Rada pedagogiczna

sierpień

4.

Opracowanie „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły” z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej na br.

Zespół do spraw opracowania, modyfikowania „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.

wrzesień

5.

Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor szkoły

Cały rok

6.

Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych.

Dyrektor szkoły

Cały rok

7.

Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły

Rada pedagogiczna

Sierpień/wrzesień

8.

Doskonalenie kompetencji dyrektora  i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

dyrektor

Wrzesień/październik

9.

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

do 15 września

10.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

11.

Opracowanie planu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy

wrzesień

12.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dyrektor szkoły

Lider WDN

wrzesień

13.

Opracowanie planu poprawy efektywności kształcenia

Rada pedagogiczna

wrzesień

14.

Opracowanie arkusza organizacji szkoły na nowy rok szkolny

Dyrektor szkoły

do końca kwietnia 2024 r.

15.

Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły

wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

16.

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Dyrektor szkoły

cały rok szkolny

17.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju  instytucjami.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

cały rok

18.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dyrektor szkoły.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

Cały rok

19.

Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły.

Opiekun stażu, mentor

Cały rok

20.

Dbanie o aktywny udział rodziców  w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

21.

Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole i oddziale przedszkolnym programów i projektów.

Dyrektor szkoły

Cały rok

22.

Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady szkoleniowe. Umożliwienie nauczycielom podnoszenia kwalifikacji

Dyrektor szkoły, lider WDN

Nauczyciele

Wg harmonogramu

21.

Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Cały rok

22.

Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i oddziale przedszkolnym

Dyrektor szkoły

Pedagog, pedagog specjalny, psycholog

Cały rok

 

23.

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

24.

Monitorowanie poprawnego metodycznie wykorzystywania przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Dyrektor szkoły

Cały rok

25.

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – organizowanie szkoleń

Nauczyciele

dyrektor

Cały rok

26.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

Dyrektor szkoły

Cały rok

       
       
       

 

 

 

Działalność dydaktyczna

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Podejmowanie działań innowacyjnych w szkole i oddziale przedszkolnym.

Nauczyciele

Cały rok

4.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom i wychowankom oddziału przedszkolnego
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele specjaliści

Cały rok

5.

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych. Bezpieczne i metodyczne korzystanie z technologii informatycznej, w tym sztucznej inteligencji.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem. Przeprowadzenie badania na temat zainteresowań czytelniczych uczniów (wyniki posłużą do zakupu odpowiedniej literatury)

Wszyscy nauczyciele

Bibliotekarz

Cały rok

7.

Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

 

Przewodniczący zespołów

Cały rok

8.

Indywidualizowanie pracy z uczniem i dzieckiem w oddziale przedszkolnym.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Organizowanie oraz udział  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

10.

Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PP-P.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

11.

Opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej uczniów oraz dzieci przedszkolnych.

Nauczyciele

Wrzesień/ Październik

czerwiec

12.

Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele wyznaczonych przedmiotów

wg harmonogramu

13.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz dzieci przedszkolnych ; określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

14.

Kontrola właściwego  i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Cały rok

15.

Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci.

Dyrektor szkoły

W miarę potrzeb

16.

Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami i przedszkolami z zagranicy.

Dyrektor szkoły

Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Wrzesień, cały rok

17.

Wspieranie uczniów klas VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy

Wychowawcy klas

Cały rok

18.

Realizowanie

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej efektywności i podniesienia poziomu jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

20

Realizowanie działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Nauczyciele

Dyrektor

Cały rok

21.

Promowanie wiedzy o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej  podczas II wojny światowej.

Dyrektor

Nauczyciele

Wg harmonogramu uroczystości i wydarzeń szkolnych

21.

Podejmowanie działań mających na celu profilaktykę uzależnień.

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

       

 

Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na rok 2023/2024.

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

2.

Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

4.

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.

Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholog

Cały rok

5.

Organizowanie akademii i imprez , wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami i aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Współpraca  z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły i przedszkola

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagodzy, psycholog

Cały rok

7.

Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie SU

Cały rok

8.

Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych.

Opiekun SKPCK, pedagog opiekun SU

Cały rok

9.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Pedagog

Cały rok

10.

Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań

Wszyscy  nauczyciele

Cały rok

11.

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

12.

Propagowanie edukacji regionalnej.

Nauczyciele

Cały rok

 

13.

Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie.

Nauczyciele

Pedagodzy, psycholog

Cały rok

14.

Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wychowawcy klas

Pedagodzy, psycholog

W miarę potrzeb

15.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pracy i zabawy

Dyrektor szkoły

Cały rok

16.

Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

17.

Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, przedszkolnych, lokalnych i narodowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

18.

Propagowanie zachowań proekologicznych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci   i uczniów. Zapewnienie uczniom i przedszkolakom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.

Dyrektor szkoły

Wszyscy pracownicy

Cały rok

20.

Przygotowanie całej społeczności szkolnej na przyjęcie uczniów z zagranicy – w szczególności uchodźców z Ukrainy

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

wrzesień

21.

Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych i światopoglądowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

       

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Lp.

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wrzesień

2.

Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły i oddziału przedszkolnego

Dyrektor szkoły

Nauczyciele Wychowawcy

Cały rok

3.

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działalność szkoły i oddziału przedszkolnego

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok

4.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Doradca zawodowy

Cały rok

5.

Promowanie wiedzy o regionie.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

6.

Promowanie szkoły i oddziału przedszkolnego oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

7.

Pozyskiwanie partnerów do współpracy.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Cały rok

8.

Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.

Dyrektor szkoły

W miarę potrzeb

 

9.

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Dyrektor szkoły, pedagog

Cały rok szkolny, w miarę potrzeb

9.

Zorganizowanie dla rodziców warsztatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami.

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

W miarę potrzeb

       
       

 

 

II  Harmonogram uroczystości i wydarzeń szkolnych

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

WRZESIEŃ

04.09.2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły

09.09.2023r.

Narodowe czytanie

Dyrektor, p. Cichowicz

08.09.2023r.

Wybory do SU i opiekuna SU

p. Cichowicz

15.09. 2023 r.

Dzień kropki

p. Cichowicz, wychowawcy, nauczyciele

20.09.2023 r.

Dzień przedszkolaka

p. Dziubarczyk, nauczyciele przedszkola, SU

15.09.2023r.

Sprzątanie świata

p. Mielnik, p. Łabędź

16.09.2023r.

IX  Rajd Śladami Przeszłości

p.  Łabędź, wychowawcy

28.09.2023 r.

Dzień jabłka

p. Sowińska, koło kulinarne, wychowawcy

29.09.2023r.

Dzień Chłopaka

SU, wychowawcy

wrzesień 2023 r.

Przybliżenie uczniom historii  rodziny Ulmów w związku z ich beatyfikacją – pogadanki w klasach, filmy edukacyjne

M. Łabędź, wychowawcy klas

wrzesień/październik

2023 r.

Wycieczka klas I-VI do Wrocławia

p. m. Łabędź, wychowawcy

 

PAŹDZIERNIK

02.10.2023 r.

Światowy Dzień bez Przemocy

p. Brożyna, p. Bochno-Opanowska,  p. Kawecka-Molka

04.10.2023 r.

Światowy Dzień Zwierząt

SK PCK,. SU, wychowawcy

05.10.2023 r.

Dzień Tabliczki Mnożenia

p. Janiak, p. Bem

październik

Złaz czwartoklasistów

p. Łabędź,  p. Mielnik

13.10.2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

p. Bochno-Opanowska,  

16.10.2023 r.

Dzień Papieża Jana Pawła II

Ks. Rydzy

20.10.2023 r.

Pasowanie na ucznia

p. Purzycka, p. Brożyna

25.10.2023 r.

Dzień Młodzieży Czerwonokrzyskiej

p.  Bochno-Opanowska, SK PCK

26/27.10.2023 r.

Sprzątanie grobów na cmentarzu miejskim

SU, SK PCK, p. Bochno-Opanowska,  p. Cichowicz

październik/listopad

2023

Regionalny konkurs przyrodniczo-ekologiczny "Ochrona przyrody w Polsce" klas VII-VIII – etap regionalny

M. Łabędź

 

LISTOPAD

06.11.2023 r.

Szkolny Konkurs wiedzy o Polsce

p. Łabędź,  p. Mielnik– klasy IV-VIII

p. W. Rajska – klasy I-III

8.11.2023 r.

Dzień zdrowego śniadania

„Śniadanie daje moc”

wychowawcy,  koło kulinarne

10.11.2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości – apel

p. Łabędź, p. Cichowicz, p. Piłat

21.11.2023  r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

SU, SK PCK

24.11.2023 r.

Dzień Pluszowego Misia

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

p. Rajska

p. Purzycka, p. Brożyna

29.11.2023 r.

Andrzejki

p. Cichowicz – klasy IV-VIII

p. Jackowska – klasy I-III

Listopad/grudzień

Sejmikowanie trzecioklasistów

p. Łabędź,  p. Rajska

 

GRUDZIEŃ

 

01.12.2023 r.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

p. Bochno-Opanowska,  p. Brożyna

4.12.2023 r.

Dzień Górnika

wychowawcy, SU

6.12.2023  r.

Mikołajki szkolne

wychowawcy

22.12.2023 r.

Jasełka, Wigilia szkolna

p. Dziubarczyk,  p. Jackowska, wychowawcy

 

STYCZEŃ

Styczeń  2024 r.

Wspólne olędowanie

p. Remian, p. Dziubarczyk, p. Piłat

8-12.01.2024 r.

Bezpieczne ferie zimowe – spotkanie ze specjalistami

p. Brożyna

 

LUTY

09.02.2024r.

05-09.02.2024 r.

Bal  karnawałowy.

Tydzień karnawałowy

Klasy I-III – p. Purzycka,

Klasy IV-VIII – p. Bochno-Opanowska, D. Cichowicz

14.02.2024 r.

Walentynki

Wychowawcy, SU

21.02.2024 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Kl. I-III – p. Rajska

Kl. IV-VIII – p. Cichowicz

 

MARZEC

1.03.2024  r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

p. Łabędź, ks. Rydzy,  p. Mielnik

8.03.2024  r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy, SU

14.03.2024 r.

Dzień Matematyki- Dzień Liczby Pi

p. Janiak

21. 03.2024  r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Kolorowej Skarpetki

SU, wychowawcy, W. Rajska

25.03.2024 r.

Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką apel, wystawa

M. Łabędź, D. Cichowicz

26-27.03.2024 r.

Warsztaty wielkanocne dla klasy I

p. Kostuch-Urbańska,  p. Purzycka

 

KWIECIEŃ

05.04.2024 r.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

p. E. Jackowska, p. Rajska

22.04.2023 r.

Dzień Ziemi

p. M. Łabędź, S.U, SK PCK

23.04.2024 r.

Dzień z książką – Światowy Dzień książki i praw autorskich

p. W. Rajska

26.04.2024  r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - apel

p. Łabędź,  p. Cichowicz, M. Rydzy

 

MAJ

6-10.05.2024 r.

Tydzień PCK

p. S. Bochno-Opanowska

8-15.05.2024  r.

Tydzień bibliotek

p. Rajska

10.05.2024 r.

Święto Szkoły – Dzień sportu

p. Sowińska, p. Cichowicz, p. Mielnik

25.05.2024 r.

Festyn Rodzinny

p. Jackowska,  p. Dziubarczyk, nauczyciele

CZERWIEC

maj/czerwiec 2024 r.

Wycieczka klas I-III

p. Purzycka,  p. Rajska

maj/czerwiec 2024 r.

Wycieczka klas IV-VIII

p. Łabędź

20.06.2024 r.

Pożegnanie klasy VIII

Dyrektor Szkoły, p. Bochno-Opanowska, p. Łabędź

21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor szkoły

       

 

 

 

 

III Harmonogram uroczystości i wydarzeń w oddziale przedszkolnym

 

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialny

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

Sprzątanie świata

-zajęcia edukacyjne ukierunkowane na zachowania proekologiczne 

-porządkowanie terenu wokół budynku.

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka „Bal przedszkolaka”

- zabawy muzyczno-ruchowe

- malowanie twarzy

- robienie warkoczyków

 

 

Dzień Chłopaka

- przygotowanie upominków dla chłopców

- zabawy integracyjne

 

Pasowanie na Starszaka

-opracowanie scenariusza

-zakup upominków

-przeprowadzenie uroczystości

 

 

S. Kasprzyk

 

 

 

 

 

S. Kasprzyk

 

 

 

S. Kasprzyk

A.Dziubarczyk

 

 

 

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S.Kasprzyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel w szkole

 

 

 

  1. Dziubarczyk

S. Kasprzyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

 

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

3.

 

 

 

Listopad

 

 

Dzień Pluszowego Misia

- pogadanka na temat tradycji związanych z obchodzeniem święta

- zabawy integracyjne

- słodki poczęstunek

 

 

 

Zabawy andrzejkowe

-przygotowanie i przeprowadzenie wróżb

-dekoracja sali

-zabawy z dziećmi

 

 

 

    S. Bochno-Opanowska

 

 

 

 

           S. Kasprzyk

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

S. Bochno- Opanowska

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Grudzień

 

Górnik w oddziale przedszkolnym

- spotkanie z górnikiem

- prezentowanie dorobku artystycznego

- poczęstunek

 

 

Mikołaj w oddziale przedszkolnym

-zabawy z Mikołajem

-wręczanie prezentów

 

 

 Kolędowanie

-opracowanie scenariusza

-przygotowanie inscenizacji

 

 

           S. Kasprzyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S. Kasprzyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

5.

 

 

Styczeń

 

Święto Babci i Dziadka

-przygotowanie montażu słowno- muzycznego

-wykonanie przez dzieci zaproszeń i wręczenie ich dziadkom

-wystrój sali

-przeprowadzenie uroczystości połączonej z poczęstunkiem

 

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Kasprzyk

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

6.

 

 

Luty

 

Bal karnawałowy

-zakup upominków

-dekoracja sali

-przygotowanie strojów

-przygotowanie i przeprowadzenie konkursów

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Marzec

 

Dzień Kobiet

- przygotowanie upominków dla dziewczynek

- zabawa z chustą animacyjną

 

 

 

Korowód wiosenny - Żegnamy zimę-witamy wiosnę.

-wykonanie marzanny

-kolorowy korowód ulicami Opolna Zdroju

-obrzęd spalenia kukły

 

A. Dziubarczyk

S. Kasprzyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

XVII Międzyprzedszkolny i Międzynarodowy Przegląd Wierszy Poety Dziecięcego

- opracowanie scenariusza imprezy

-zaproszenie czeskich i niemieckich przyjaciół

-zorganizowanie nagród i poczęstunku dla dzieci

 

 

 

A. Dziubarczyk

 

 

 

 

 

 

S. Kasprzyk

S. Bochno-Opanowska

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Maj

 

Dzień Strażaka

- spotkanie dzieci ze strażakami

- rozmowa nt. ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy

- wręczenie podziękowań i drobnych upominków

 

 

Święto Szkoły

- nauczyciel-ciekawa i odpowiedzialna praca.

- opiekun koła PCK-pogadanka, powiązana z nawiązaniem do historii PCK

- wspólne zabawy i konkursy w szkole- integracja ze środowiskiem szkolnym

 

 

 

 

A. Dziubarczyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

            

 

 

 

S. Kasprzyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

Święto Rodziny - festyn

-opracowanie i przeprowadzenie zabaw, gier i konkursów

-zabawy na powietrzu

-wspólne biesiadowanie

 

 

Olimpiada Przedszkolaków- organizator OSiR Bogatynia

-uczestnictwo w zawodach na terenie ośrodka sportowego

-integrowanie się z dziećmi z innych placówek przedszkolnych i szkolnych

-korzystanie z atrakcji przygotowanych przez OSiR

 

Pożegnanie Starszaków

-opracowanie scenariusza uroczystości

-wykonanie dyplomów

-zakup nagród

-przeprowadzenie uroczystości

-słodki poczęstunek

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

S. Kasprzyk

rodzice, woźne

 

 

 

S. Kasprzyk

rodzice, woźne

 

 

 

IV Harmonogram dni wolnych od zajęć.

 

Dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych

23-31 grudnia 2023r.Zimowa przerwa świąteczna  (Boże Narodzenie)

15-28 stycznia 2023 r. – Ferie zimowe

28 marca-02 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa Świąteczna (Wielkanoc)

1 maja 2024 r. – Święto Pracy

3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja 2024 r. – Boże Ciało 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z§ 5 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej):

02.11.2023 r.

03.11.2023 r.

29.04.2024 r.

30.04.2024 r.

31.05.2024 r.

14-16.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty

 

 Dodatkowy dzień po odpracowaniu 2 maja 2024 r. odpracowany 8 czerwca 2024 r.

 

V Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

 

Godziny zebrań z rodzicami ustalają wychowawcy klas i informują rodziców na co najmniej 3 dni  przed planowanym spotkaniem.

 

6-7 września 2023 r. – spotkanie rodziców klas I-VIII z wychowawcami – sprawy organizacyjne

13  września 2023 r. – spotkanie dyrektora szkoły z radą rodziców

18-29 września 2023 r.  (termin ustala wychowawca) – spotkanie wychowawcy z rodzicami klasy I (organizacja pasowania na ucznia)

20.09.2023  r. – spotkanie rodziców klasy VIII z wychowawcą i dyrektorem szkoły w sprawie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Październik – spotkanie dla rodziców ze specjalistą  na temat

03-05.01.2024 r. – spotkanie śródroczne rodziców klas I-VIII z wychowawcami – poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych na I półrocze, sprawy organizacyjne

14-16.02.2024 r. – spotkanie półroczne rodziców klas I-VIII – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Marzec – spotkanie rodziców ze specjalistami na temat

14-17.05. 2024 r. – spotkanie rodziców klas I-VIII – poinformowanie o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych na zakończenie roku, sprawy organizacyjne.

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uczestniczenia w ogólnych zebraniach z wychowawcami.

 

 Harmonogram spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym

 

29.08.2023r. - spotkanie ogólne z rodzicami dzieci przedszkolnych

25.01.2024r. - spotkanie śródroczne rodziców dzieci przedszkolnych

24.04.2024r. - spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich - wręczenie gotowości szkolnych

22.05.2024r. – spotkanie końcoworoczne z rodzicami dzieci przedszkolnych

 

 

VI Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

 

Zebrania w ciągu roku szkolnego odbywają się nie wcześniej niż o godz. 16.00

28-30. 08.2023 r. – sprawy organizacyjne na nowy rok szkolny, zatwierdzenie dokumentów

01.09.2023 r. – rada szkoleniowa przypomnienie zasad przestrzegania RODO, nowe funkcje dziennika elektronicznego, pierwsza pomoc w nagłych przypadkach, zmiany w prawie oświatowym

13.09.2023 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024 przez dyrektora szkoły

październik – rada szkoleniowa

listopad – rada szkoleniowa

09.02.2024 r. – rada klasyfikacyjna półroczna

15.02.2024 r.– rada analityczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2023/2024

marzec – rada szkoleniowa

maj – rada szkoleniowa

17.06.2023 r.– rada klasyfikacyjna końcoworoczna

21.06.2023 r.- rada analityczna podsumowująca  rok szkolny 2023/2024

 

 

Dokument został przedstawiony Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu     Protokół posiedzenia RP nr      i pozytywnie zaopiniowany Uchwała nr …..

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 13.09.2023 r. Uchwała nr 1/2023/2024.

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->