Plan zajęć

 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do szkoły oraz o przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do szkoły prawach z tym związanych:

1.         Administratorem danych osobowych kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych jest  Szkoła Podstawowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, Opolno Zdrój,
59-920 Bogatynia.

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 6841140 00.

3.         Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły w celu przeprowadzenia naboru do Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

4.        Odbiorcami danych osobowych kandydata do szkoły mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.         Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły.

6.        Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju.

7.        Rodzic / opiekun prawny kandydata do szkoły mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic /  opiekun prawny kandydata do szkoły ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.         Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru do Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

10.     Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego ucznia

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

1.      Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-920 Bogatynia.

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 6841140 00.

3.      Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198) oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego ucznia w celu realizacji procesu edukacyjno - wychowawczego w Szkole Podstawowej w Nr 1 w Bogatyni.

4.      Odbiorcami danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.      Dane pozyskiwane są od rodzica / opiekuna prawnego ucznia.

6.      Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju.

7.      Rodzic / opiekun prawny ucznia ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic / opiekun prawny ucznia ma prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.      Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego ucznia danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji przez ucznia procesu edykacyjno-wychowawczego w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju.

10.    Dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach wydania mLegitymacji

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”):

1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-920 Bogatynia.

2.       Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów:

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z §3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych drukóww celu wydania legitymacji szkolnej,

·         art. 19e i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(t.j.z 2019 r. poz. 60, 534) w celu przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznymużytkowników publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych,

·         art. 6 ust. 1 lit. e RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z art. 19f i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

4.       Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, będą to w szczególności: jednostki współpracujące na podstawie umów powierzenia, organy władzy publicznej oraz inne podmioty wskazane przez przepisy prawa.

5.       Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w systemie obsługującym mLegitymację szkolną

6.       jest Minister Cyfryzacji.

7.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8.       Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

10.   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji działań nałożonych przez przepisy prawa w stosunku do dziecka przez Szkołę  Podstawowąw Opolnie Zdroju.

 

11.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Dla Nauczyciela

 





 



 




ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->