Harmonogram uroczystości szkolnych

 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do szkoły oraz o przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do szkoły prawach z tym związanych:

1.         Administratorem danych osobowych kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych jest  Szkoła Podstawowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, Opolno Zdrój,
59-920 Bogatynia.

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 6841140 00.

3.         Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły w celu przeprowadzenia naboru do Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

4.        Odbiorcami danych osobowych kandydata do szkoły mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.         Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły.

6.        Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju.

7.        Rodzic / opiekun prawny kandydata do szkoły mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic /  opiekun prawny kandydata do szkoły ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.         Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru do Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

10.     Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->