Nauczanie zdalne (online)

 

 

Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia hybrydowej formy kształcenia.  

Załącznik 1

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 23/ 2020

 z dnia 26.10.2020 r.

 

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym

 

     

  § 1.

Postanowienia ogólne

 

1.   Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy                     i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.

2.   Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora w związku z decyzją Premiera RP oraz na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.   Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły wyznaczony jest na czas określony 24.10.2020 – 08.11.2020r.

4.   Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju.

5.   Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, odpowiada dyrektor szkoły.

 

§ 2.

Zasady organizacji pracy szkoły

 

1.   W okresie od 24 października 2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

1)       w klasach klas I-III Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju zajęcia dydaktyczne są prowadzone stacjonarnie w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych na dzień  1 września;

2)       świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian;

3)       oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian;

4)       uczniowie klas V -VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r.;

5)        w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe i zajęcia specjalistyczne w klasach I-III,
z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; w klasach V-VIII w/w zajęcia odbywają się w formie zdalnej;

6)       stołówka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.;

7)       biblioteka szkolna, dla uczniów klas I-III, jest czynna w godzinach ustalonych na dzień 1 września 2020r.;

8)       przerwy lekcyjne pozostają bez zmian;

9)       uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

10)   praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian (z uczniami klas I-III oraz wychowankami oddziału przedszkolnego w systemie stacjonarnym, z uczniami klas V-VIII w systemie zdalnym);

11)   uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej. Kontakt z pedagogiem:75 77 38329, wew. 28;

 

§ 3.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

 

  1. Przepisy zawarte w § 3 dotyczą uczniów klas V –VIII.

 

2.     W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.

 

3.      Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma edukacyjna  Google classroom.

 

4.     Na platformie edukacyjnej classroom założone są indywidualne konta nauczycieli i uczniów.                        

 

5.     Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy internetowe, m.in:

 

1)       www.epodreczniki.pl

2)       www.gov.pl/zdalnelekcje

3)       www.cke.gov.pl

4)       www.lektury.gov.pl

5)       www.kopernik.org.pl

6)       www.etwinning.pl  

7)       www.muzykotekaszkolna.pl

8)       www.przystanekhistoria.pl

9)       https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/  

10)   https://pl.khanacademy.org/

11)   https://learningapps.org/

12)    Youtube , blogi, inne

 

6.      Z platform internetowych korzystają:

 

1)       uczniowie;

2)       nauczyciele.

 

7.   Nauczyciele na w/w platformach są zobowiązani:

1)       prowadzić lekcje online (lekcja nie powinna trwać dłużej niż 20-25 min. minut);

2)       zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

3)       zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

4)       zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;

5)       zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

 

8.   Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

 

1)       prowadzenie zajęć online;

2)       rozmowy telefoniczne z uczniami;

3)       rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

4)       prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line;

5)       prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

6)       prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.

 

9.   Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

10.     Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

a.         z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
w pkt 8;

b.         przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

c.         przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

11.    Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 

1)       każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje nauczycielom poszczególnych przedmiotów i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły;

 

2)       w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania
w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu;

 

3)       pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun przy wejściu głównym do szkoły;

 

4)       w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą.

 

12.   Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do pracy w formie zdalnej; rodzice nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy (komputery z Programu operacyjnego MEN Polska Cyfrowa). Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

 

 

§ 4.

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami.

 

1.   Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor szkoły.

 

2.   Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym są przekazywane dyrektorowi szkoły.

 

3.   Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora lub pracownika sekretariatu poprzez e-dziennik, e-mail służbowy, wiadomość sms oraz poprzez komunikator Whats App i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje.

 

4.   Nauczyciel, realizując nauczanie zdalne,  przebywa na terenie szkoły. W wyjątkowych przypadkach, za zgoda i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczyciel może realizować pracę zdalna poza placówką. Nauczyciel pracując zdalnie poza placówką, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły.

 

5.   Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

6.   Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.
O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły. Wychowawcy, we współpracy z uczniami i ich rodzicami,  posługują się również  aplikacjami tj. Messenger, Whats App itp. w celu usprawnienia przepływu informacji.

 

7.      W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

8.      Nauczyciele i uczniowie, we wzajemnej korespondencji,  posługują się wyłącznie służbową pocztą e-mail, w zakresie domeny spopolno.

9.      W celu zachowania sprawnego przepływu informacji, wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów posługują się także komunikatorami tj. Messenger, Whats App itp.

 

§ 5.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

 

1.    Doboru treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli  ewentualnych zmian w programach nauczania. Nauczyciel jest obowiązany do dostosowania treści nauczania do realiów nauki zdalnej.

 

2.   Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

3.   Zakres nauczanych treści  wraz z tematem, celami i ze źródłem pozyskania przez ucznia wiedzy, zadaniami do wykonania, niezbędnymi informacjami, nauczyciel przesyła uczniowi w zakładce „zadania domowe”.

 

4.   Zakres dobranych treści e-lekcji (z wykorzystaniem Meet, Zoom) uwzględnia czas jej trwania – 20-25 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indywidulane z uczniami  i dodatkowe wyjaśnienia.

 

5.   Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

 

6.   Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

 

 

§ 6.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

 

1.   Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

 

a.         odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;

b.         wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

c.         wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

d.         wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

e.         testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

 

 

2.   Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

3.   Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

 

4.   Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.

 

5.        Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

 

6.   Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej.

7.   Uczniowie są zobowiązani do systematycznego sprawdzania poczty elektronicznej (e-mail, dziennik elektroniczny). W przypadku trudności z zalogowaniem się do e-dziennika/classroom uczeń zgłasza problem wychowawcy (wychowawca kontaktuje się z administratorem).

8.   Na bieżące potrzeby uczniów w zakresie realizacji zadań nauczyciele odpowiadają  do godziny 15:00  w dni robocze,  z wyłączeniem sytuacji pilnych i informacyjnych.

 

9.   Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.

 

10.   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

 

11.   Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

 

12.   Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych
w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

§ 7.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

1.   Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie realizowanych zajęć w dzienniku elektronicznym Vulcan, w module temat, zadania domowe, wnioski do pracy, informacje o uczniach, plan pracy, plan zajęć.

 

2.   Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku Vulcan w module frekwencja.

 

3.   Frekwencję uczniów odnotowuje wychowawca klasy; nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą ustalać własne sposoby sprawdzania frekwencji uczniów.

 

4.      Podstawą do rozliczenia godzin nadliczbowych jest w pełni uzupełniony e-dziennik, we wszystkich w/w rubrykach.

 

§ 8.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

 

1.   Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

 

2.        Rodzice uczniów klas V - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.

 

3.        Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Vulcan.

 

4.   Nauczyciele specjaliści ( w tym pedagog)  rozpoznają aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznej i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole
i środowisku lokalnym.

 

5.    Harmonogram pracy specjalistów jest zgodny z planem zajęć ustalonym na dzień 1 września 2020r.

 

6.   Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

7.   Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

 

8.        Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami.

 

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.   Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość w wariancie „B” (hybrydowym).

2.   Wariant „C” polega na uruchomieniu w systemie zdalnym nauczania wszystkich klas, łącznie z oddziałem przedszkolnym, wykorzystując opisane wyżej narzędzia. W przypadku wprowadzenia wariantu „C” niniejszy regulamin zostaje uzupełniony o zasady pracy zdalnej z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego oraz wychowankami oddziału przedszkolnego.

 

3.   Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczną dokument w postaci pdf nauczycielom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania.

4.   Rodzice i uczniowie zapoznają się z Regulaminem , który dostępny jest na stronie internetowej  szkoły.

5.   Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

6.   Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

7.   Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
z zachowaniem drogi służbowej.

8.   W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły;
adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->