Ogłoszenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju

z dnia 09.12.2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach szkolnych

Szkoły w im. Polskiego Czerwonego Krzyża

W Opolnie Zdroju ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w okresie od 09.12.2021 r. do dnia

17.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie

zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w

oddziałach przedszkolnych 5-6 latków i 3-4 latków Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie

Zdroju są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spopoplno.pl oraz

na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->