Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 19/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju

z dnia 09.11.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach szkolnych Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach: IV, VII, VIII Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w okresie od 09.11.2021 r. do dnia 15.11.2021 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły w tych oddziałach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.spopolno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

Małgorzata Kostuch-Urbańska

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->