Aktualności

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2019 roku

odbywa się pod hasłem: WYOBRAŹ SOBIE …

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – Październik 2019

 PROGRAM 

I. Akcja „Tania książka” 

II. Konkursy : plastyczny – uczniowie klas 1 – 8;

                               literacki  -  uczniowie klas  5 -  8;

                               czytelniczy   -  uczniowie klas 2 -  8;

                               fotograficzny – uczniowie klas  2 – 8. 

III. Wystawa książek w bibliotece. 

IV. Akcja bookcrossingowa – „ Uwolnij książkę”  - półka bookcrossingowa w szkole .

 

Regulaminy konkursów:

 

 

1.    Konkurs plastyczno – techniczny pt. „Wyobraź sobie …” dla uczniów klas 1 – 8 .

Uczestnicy konkursu stoją przed zadaniem  zaprojektowania okładki dla nieistniejącej realnie, lecz istniejącej w ich wyobraźni książki. Książce należy nadać tytuł i wykonać projekt okładki , na której powinien być: tytuł, nazwisko i imię autora ( w tym przypadku ucznia uczestniczącego w konkursie ). Ocenie będzie podlegać pomysłowość, kreatywność realizacji projektu, stopień zgodności pomiędzy znaczeniem sugerowanym w tytule a jego wizualna reprezentacja na okładce, estetyka wykonania.

2.    Konkurs literacki dla uczniów klas 5 – 8 .

Uczestnicy konkursu piszą wiersz zaczynający się o słów będących hasłem wywoławczym tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych czyli „ Wyobraź sobie …”. Teksty własnego autorstwa należy oddać na karcie A-4, zapisane  drukiem na komputerze. Konkurs ma otwartą formułę , dopuszcza każdy rodzaj wiersza , zarówno jego tradycyjne odmiany , oparte na systemach metrycznych  opierających się na rytmie, jak również wiersz awangardowy -  wolny i biały. Ocenie podlega treść oraz sposób , w jaki w wierszach zostanie osiągnięta funkcja estetyczna ; piękno , którego wyznacznikiem jest , w tym przypadku, oryginalność warstwy językowej, bogactwo i trafność użytych środków stylistycznych wyrazu poetyckiego przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny wyrażania , ekspresja liryczna polegająca na nasyceniu wypowiedzi emocjami oraz plastyczność obrazowania. 

3.    Konkurs „ Szkolny mistrz pięknego czytania” dla uczniów klas 2 – 8.

Uczestnicy konkursu przygotowują do interpretacji fragment tekstu literackiego ( nie dłuższy niż 50 linijek , czas czytania 3 minuty , młodsze dzieci fragment krótszy – do 2 minut). Ocenie podlega sztuka interpretacji głosowej tekstu: umiejętność wyrazistego czytania, nadania treści odpowiedniej ekspresji, wyrazu w trakcie czytania tekstu. 

4. Konkurs fotograficzny „Z książką w plenerze” 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

4. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x 15 cm.

5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

 imię i nazwisko autora (odpowiedni druk w załączniku). 

Zgłoszenia do konkursów/warunki i terminy

1.    Konkurs pięknego czytania – zgłoszenie o wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego ( Pierwszy Etap ) . Listę uczestników danej klasy ( nie więcej niż 5 uczestników) wychowawca lub nauczyciel języka polskiego przekazuje do biblioteki najpóźniej do 22.10.2019 r.

Przy prezentacji  wymagana jest druga kopia tekstu dla jury.  Termin etapu drugiego określa jury po rozstrzygnięciu etapu pierwszego.

2.    Konkurs plastyczny  - prace należy złożyć w bibliotece najpóźniej do 29.10.2019.

3.    Prace literackie ( wiersze) – należy złożyć u nauczyciela języka polskiego , który przekazuje je do biblioteki  do 25.10.2019 r.

 4.  Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2019 r.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

 
Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Przewidziane są wyróżnienia.

mgr Danuta Tomczuk

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->