Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju informuje, że od dnia

19.02.2018 r. rozpoczyna się w naszej szkole rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019, a od 29.03.2018 r. do klasy pierwszej.

 

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z zamieszczonym w załączniku harmonogramem. Harmonogram zawieszony jest także na tablicach ogłoszeń w budynku szkolnym i przedszkolnym

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do klasy I :

1)      „Karta zgłoszenia” – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (do pobrania na stronie szkoły)

2)      „Wniosek” – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; (do pobrania na stronie szkoły)

3)      inne dokumenty dołączone do „Karty Zgłoszenia” lub „Wniosku”:

·         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

·         Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

4)      inne dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów.

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego :

1)      „Wniosek o przyjęcie dziecka” – dla nowych dzieci;  (do pobrania na stronie szkoły)

2)      Inne dokumenty dołączone do Wniosku odpowiednio:

a.       Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

b.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c.       Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

d.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

e.      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3) Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

4) W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do oddziału przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 powinni złożyć w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji deklarację o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

Podstawa prawna :

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Bogatynia

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.01.2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->